Yöneticiler İçin Finans Eğitimi ve Sertifikaları

Yöneticiler İçin Finans Eğitimi ve Sertifikaları
Yöneticiler İçin Finans Eğitimi ve Sertifikaları

Yöneticiler İçin Finans Eğitimi ve Sertifikaları – Finans sektöründe “C” seviyesi olarak adlandırılan pozisyonlardan biri de yöneticiliktir. Yönetici olmak, girişimci, inovatif, yenilikçi ve gelişmelere açık olan insan demektir. Mesleki alandaki becerileri geliştirmek kadar kişisel becerileri de geliştirmek, yönetici olan her kişi için önemlidir. Bu nedenle yöneticilerin iş hayatındaki itibarlarını korumak, gelişen ve değişen finans dünyasındaki saygınlıklarını ve mesleki yeteneklerini arttırmak için çeşitli finans eğitimlerini alması gerekir.

Şirketler, faaliyet dönemlerinin sonucunda finansal tablolar oluşturmakta ve yine dönemsel olarak bu tablolar üzerinden şirket adına yeni kararlar almak zorundadır. Bir şirketin başarılı olması, yöneticilerin şirkete ait finansal tablolarını yorumlama, analiz etme, stratejik olarak düşünme ve rasyolarına dikkat etme becerisine göre değişmektedir. Başarılı olunan alanlar geliştirilmeli, eksik yönler tespit edilmelidir. Bu nedenle tüm yöneticiler, şirkete ait yönetici kadrosu, iş ortakları dahil olmak üzere finans eğitimi ve eğitimleri almalıdır.

Finansal alanda bir bakış açısı kazanmak, hem bütünsel hem de kümülatif olarak işletme faaliyetlerinde karar vermek demektir. Bir işletmenin 5 yıllık finansal boyutunu planlayabilmek, yıllık ve dönemsel olarak kısa, orta ve uzun vadeli kararlar alabilmek alınacak eğitimlerin düzeyine bağlıdır. Söz konusu yatırımlar, tasarruflar, işletme sürekliliği, verimliliği ve performansı için de bu eğitimlerin alınması gerekir.

Yöneticiler Hangi Finans Eğitimlerini Almalı?

Yöneticiler için finans eğitimi ve sertifikaları için 6 ana kategori oluşturmak doğru olacaktır:

 1. Finansal tablo eğitimleri
 2. Finans, finansman ve finansal yönetim eğitimleri
 3. İşletme sermayesi eğitimleri
 4. Finansal alanda planlama, büyüme ve geliştirme eğitimleri
 5. Finansal piyasalar ve piyasalara ait ürünlerin eğitimleri
 6. Para ve zaman eğitimleri

1. Finansal Tablo Eğitimleri

Finansal tablolar, işletmelerin geçmiş, şu an ve gelecekteki mali durumlarını anlamak, faaliyet sonuçlarından anlam çıkarmak ve tüm bu sonuçlara göre finansal kararlar almak açısından önemlidir. Yöneticiler için finans eğitimi dendiğinde de ilk olarak akla bu nedenle “finansal tablo eğitimleri” gelmektedir.

İşletmelerin yöneticileri dönemsel olarak değişebilmektedir. Her yöneticinin görevine başlangıç tarihi olduğu gibi bu başlangıcın bir bitişi olacağı unutulmaması gereken detaylardan biridir. Yöneticilik pozisyonuna geçen her yönetici, kendisinden önceki yönetici tarafından alınan mali kararları anlayıp, yorumlayabilmelidir. Bu pozisyona yükselen bir kişi, işletmenin dününü, bugününü ve geleceğini finansal tablolar üzerinden kavrayarak ve stratejik hedefler belirleyerek “sürdürülebilir işletme” oluşturabilmelidir.

O halde bu alanda alınması gereken eğitimleri şu şekilde sıralamak gerekir:

 • Finansal Tablolar Analizi
 • Bilanço Tablosu
 • Gelir veya Kâr/Zarar Tablosu
 • Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi
 • Dikey Yüzde Yöntemi
 • Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi
 • Rasyo (Oran) Analizi
 • Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller
 • Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
 • Finansal Planlamanın Faydaları
 • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Satış Yüzdeki Yöntemi
 • Oran (Rasyo) Yöntemi
 • Regresyon Yöntemi
 • Nakit Akım Tablosu ile Finansal Analiz

2. Yöneticiler İçin Finans Eğitimi, Finansman ve Finansal Yönetim Eğitimleri

Finans, finansman ve finansal yönetim eğitimleri, bir yönetici için parayı nasıl yönetebileceğini öğrendiği eğitimlerdir. Birden çok kişinin istihdam edildiği, işletme faaliyetlerinin sürdürülebilir olduğu bir işletmede parayı doğru bir şekilde yönetmemek, işletmenin iflası ile sonuçlanabilmektedir. Mevcutta bulunan malları, kazançları, giderleri ve riskleri yönetmek için bilgi birikiminin olması şarttır.

Finansal yönetim alanında alınması gereken eğitimler şu şekilde sıralanabilir:

 • Finansal Yönetimin Genel İlkeleri
 • Finansal Yönetimin Amaç ve İşlevleri
 • Finansın ve Finansal Piyasaların Tarihi
 • Piyasalar, Yatırımcılar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler
 • Finans Yöneticisinin Fonksiyonları
 • Finansal Analiz, Planlama, Denetim, Fonların Yatırımı ve Özel Finansal Sorunların Çözümü
 • İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil Vekil Sorunu)
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Kâr Maksimizasyonu ve Fırsat Maliyeti
 • Paranın Zaman Değeri
 • Faiz Kavramı ve Faiz Türleri (Örnek Uygulamaları)
 • Bileşik Faiz ve Gelecek Değer
 • Bileşik Faiz ve Paranın Zaman Değeri
 • Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer
 • Etkin (Efektif) Faiz ve Sürekli Bileşik Faiz
 • Nominal ve Reel Faiz
 • Enflasyon, Geri Ödeyememe, Likidite, Vade ve Kur Riskleri Primi
 • Eşit Ödemeler ve Örnek Uygulamaları
 • Eşit Ödemelerde Dönemsel Faiz Oranı ve Taksit Sayısı
 • Borç İtfası ve Örnek Uygulamaları
 • İşletmelerin Organizasyon Yapısı, Amaç ve Görevleri

3. İşletme Sermayesi Eğitimleri

Şirketlerin ve işletmelerin dönen sermayelerini planlamak, finansmanı yönetmek, işletme sermayesine yönelik ihtiyaçları belirlemek yöneticilerin görevidir. Tüm bunların belirlenebilmesi için yöneticilerin işletme sermayesine yönelik eğitimleri alması gerekir. Bu eğitimler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma Sermayesi Yönetimi
 • Çalışma Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi
 • Faaliyet Devri Katsayısı Yönetimi
 • Günlük Masraf Tutarı Yönetimi
 • Rasyo Yoluyla İşletme Sermayesinin Hesaplanması
 • Çalışma Sermayesinin Finansmanı
 • Dönen Varlıkların Finansmanında Kullanılan Stratejiler
 • Nakit ve Alacak Yönetimi
 • Kredi Standartları
 • Stokların Fonksiyonu, Miktarı ve Yönetimi
 • Ekonomik Sipariş Miktarı
 • Alacak yönetimi / Stok yönetimi
 • Finansal Planlama ve Sürdürülebilir Büyüme
 • Finansal planlama süreci
 • Finansal planlamada tahmin yöntemleri
 • Bütçeler ve kontrol
 • Nakit bütçeleri
 • İçsel büyüme ve sürdürülebilir büyüme
 • Paranın Zaman Değeri
 • Temel Finans Matematiği: Faiz hesaplamaları
 • Reel veya Nominal Nakit Akışları
 • Excel İle Finansal Hesaplamalar

4. Finansal Alanda Planlama, Büyüme ve Geliştirme Eğitimleri -Yöneticiler İçin Finans Eğitimi

Yöneticiler işletmenin ya da şirketin devamlılığını sağlayabilmek için finansal planlamalar yapmalıdır. Günümüzdeki tüm işletmeler, oluşturulan finansal planlar doğrultusunda büyüme ve gelişme sağlamaktadır. Bunun için de belirli dönemlerde planların oluşturulması, kontrol edilmesi ve hedeflere yönelik alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerekir. Yöneticiler için finans eğitimi söz konusu olduğunda finansal alandaki planlama, büyüme ve geliştirme eğitimler bu nedenle önemlidir.

Bu alanda yöneticilerin alması gereken eğitimler aşağıdaki gibidir:

 • Finansal planlama
 • Satış tahmin yöntemleri
 • Satış bütçesi hazırlama
 • Üretim bütçesi hazırlama
 • Direkt işçilik bütçesi hazırlama
 • Direkt ilk madde ve malzeme bütçesi hazırlama
 • Ar-ge, Pazarlama, Satış ve Dağıtım bütçesi hazırlama
 • Finansman gideri bütçesi hazırlama
 • Yatırım bütçesi ve yatırım projelerinin değerlendirilme teknikleri

5. Finansal Piyasalar ve Piyasalara Ait Ürünlerin Eğitimleri

İşletmenin büyümesi ve gelişmesi, yapacağı yatırımlara bağlıdır. Yatırımların doğru bir şekilde yapılabilmesi için, içinde bulunulan ekonominin ve piyasaların, yurt dışında yer alan piyasaların ve dünya üzerindeki tüm yatırım araçlarının bilinmesi gerekir. Yöneticiler için finans eğitimi alındığında, finansal piyasalar ve piyasalara ait ürünlerin eğitimleri, yatırımlar söz konusu olduğu için ihmal edilmemelidir. Piyasaları, piyasa araçlarını ve ürünlerini bilmeyen bir yönetici, doğru yatırım yapamayacağı gibi mevcutta bulunan malları ve varlıkları da doğru yönetemeyecektir.

Bu doğrultuda alınması gereken eğitimler şu şekildedir:

 • Finansal Piyasalar ve Ürünler
 • Para ve Sermaye Piyasaları
 • Menkul Kıymet Borsaları
 • Hisse Senetleri
 • Tahvil ve Bonolar
 • Hisse senetlerini değerleme
 • Borsalara İlişkin Yönetmelikler
 • Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
 • Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
 • Tezgahüstü Piyasalar
 • C. Merkez Bankası Piyasaları
 • Bankalararası Piyasalar
 • Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası

6. Para ve Zaman Eğitimleri

Paranın zaman değeri vardır. Örneğin, 5 yıl önce alınan bir ürün ile bugün alınan bir ürün aynı fiyatta olmasına rağmen size daha pahalı/ucuz gelebilmektedir. Bunun temel nedeni, hizmetlerin ve eşyaların bedelinin zamanla yükselme ya da alçalma eğilimi göstermesidir. Şirket ve işletmelerin yönetici pozisyonunda yer alan kişiler de paranın zaman değeri hakkında bu nedenle eğitim almalıdır. Farklı zamanlardaki aynı miktardaki paranın alım gücünün bile farklılık göstermesi, mevcut varlıkları ve malları koruma, yatırımları gerçekleştirme, faizlere ve risklere karşılık önlemler alma açısından önemlidir.

Nitekim, “Paranın Zaman Değeri Eğitimi” alınması gerekir. Alınan bu eğitim ile birlikte yöneticiler finans piyasalarındaki gelişmeleri takip etmek de zorlanmaz, paranın gün ve gün değerini bilerek doğru yatırımları gerçekleştirebilirler.